VERGİ HİZMETLERİ

VERGİ

Şirketimizin alanında uzman kadrosuyla tam tasdik hizmetleri ile vergi danışmanlığı hizmetlerini eş zamanlı olarak vermektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar denetim ekipleri tarafından önceden planlanmakta, olası vergisel riskler değerlendirilerek tasdik hizmetlerinin en etkin biçimde verilmesi sağlanmaktadır.

Aynı zamanda vergi danışmanlığı kapsamında ticari hayatta karşılaşılan durumların vergi uygulamalarına entegrasyonu ile olası vergisel risklerin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Böylece yatırımların ve işlemlerin vergi sistemine uyumlaştırılmasıyla vergi planlamasının sağlanması danışmanlık hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Tam Tasdik

Gerçek ve tüzel kişiler için işletme politikalarının ayrılmaz ve önemli bir parçası olan vergi uygulamalarının vergi mevzuatı ile uyumunu sağlamak suretiyle olası vergisel riskleri en aza indirmek amacıyla denetim, kontrol ve danışmanlık hizmetlerinin sürdürülmesi neticesinde Maliye Bakanlığı tarafından verilen yetki dahilinde vergisel faaliyet ve uygunluk denetimi sonuçlarını içeren Gelir ve/veya Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Raporu’nu hazırlamaktayız.

Yıllık faaliyet dönemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nda hayat bulan birleşme, bölünme, devir ve nev’i değişikliği gibi işlemlere dayalı olarak hesap döneminin kıst olarak teşkil ettiği durumlarda hazırladığımız Tam Tasdik Raporu, Maliye Bakanlığı nezdinde müteselsil sorumluluk durumu daim olmak kaydıyla faaliyet ve uygunluk denetimi raporu yerine geçmektedir.

KDV İadesi

Alanında uzman kadromuz KDV iade hizmetini gerek mevzuat, gerek güncel uygulamalar, gerekse teknolojiyi en etkin şekilde kullanılarak; en doğru ve süreci en kısa sürede tamamlayacak şekilde hizmet vermektedir. Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz KDV iade sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadrolarımız gözetiminde sorunsuz bir KDV iade sürecine sahip olmaktadır.

KDV iade tasdik hizmeti kapsamında:

 • İade konusunu oluşturan satışların KDV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespit edilmesi,
 • İadesi talep edilen KDV ile ilgili olarak firmanın KDV yönünden bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvuru aşamasında ilgili mevzuat gereği referanslarının sağlanması
 • Geçerli olan mevzuat ve firma yasal kayıtları çerçevesinde KDV iade dönemlerine ilişkin iade edilebilir KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
 • İmalatçı olmayıp KDV ödemek sureti ile hazır alınan malları yurt dışı eden tedarikçi firmaların mal alımında bulunduğu imalatçı firmalar nezdinde gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,
 • YMM KDV iade tasdik raporunun tetkiki sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilerek Vergi Dairesi Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılması,
 • KDV iade sürecinde verilmesi gereken düzeltilmiş KDV beyannamelerinin kontrolü, KDV iade sürecinin sonuçlandırılması ve iadenin yapılmasının sağlanması ile varsa teminatlı iade kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilen teminat mektuplarının mükellefe iadesinin sağlanması
 • Söz konusu hizmeti alan müşterilerimiz KDV iade sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar uzman kadrolarımız gözetimin: de sorunsuz bir KDV iade sürecine sahip olmaktadır.

Hizmet kapsamında:

 • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, hesaplama tabloları) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,
 • KDV iade tutarının hesaplamasıyla ilgili belge ve bilgilerin gözden geçirilmesi, mevzuata uygun olarak istisna edilen işlemin bünyesine giren KDV iade tutarının maksimum düzeyde alınmasını sağlayan sistemin kurulmasının sağlanması,
 • KDV iadesi kontrol raporu ve eksiklik yazılarının ulaşması ile birlikte cevap ve açıklamalar için gerekli bilgi ve belgelerin tespiti, sağlanması için gerekli organizasyonun yapılması, mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilmesi ile internet V.D. aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi,
 • Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesi aşamasında destek verilmesi,
 • Gerekli olduğu hallerde KDV iadesine hak kazanan firmamız ile birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ziyaret edilerek KDV iade dosyasının problemsiz bir şekilde sonuçlanmasının sağlanması.

ÖTV İadesi

Nitelikli uygulamalara sahip Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında, işbu verginin mükelleflerince yapılan işlemler neticesinde hak kazandıkları iade tutarlarının tespiti ve mevzuat kapsamında iadesi işlemlerini bu konuda uzmanlaşmış çalışanlarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Vergi İnceleme Danışmanlığı

Maliye bakanlığında uzun yıllar müfettişlik ve idarecilik yapmış olan ve vergi mevzuatına hakim deneyimli bir kadro ile Maliye bakanlığının her biriminde yürütülen incelemelerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vergi İhtilafları Danışmanlığı

Maliye bakanlığında uzun yıllar müfettişlik ve idarecilik yapmış olan ve vergi mevzuatına hakim deneyimli bir kadro ile Vergi mahkemelerindegörülen davalarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Dava dilekçelerinin hazırlanması, duruşmalara iştirak edilmesi, istinaf ve temyiz süreçlerinin yönetilmesi bu hizmetlerin başlıcalarıdır.

Uluslararası Vergi

Ülkemizin uluslararası ticarete entegrasyonun had safhada olması vergi politikalarının planlanması ve yürütülmesinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da etkin biçimde koordine edilmesini gerekli kılmaktadır. Uluslararası ticaretin etkin vergisel süreçler ile idaresinin şirketler açısından önemli bir rekabet unsuru olduğunun bilinciyle bu konuda yönlendirici olarak çalışmaktayız.

Kurumsal Yeniden Yapılandırma Vergisel İşlemleri

Ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından olan şirketlerimizin kurucularına bağlı kalmaksızın nesiller boyu sürekliliğini sağlayabilmesi amacıyla en temelden başlamak üzere kurumsallaşma süreçlerinin organizasyonu, yapılanma etkinliğinin denetimi ve bu çerçevede sürekliliğin doğal bir parçası olan veraset işlemlerinin kurumsal kimlik üzerinde pozitif etki oluşturacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla çözüm ortağı olarak hizmet vermekteyiz.

Ar-Ge ve Tasarım Destekleri

Ülkemizin kalkınmasında katma değerli ürün imali ve satışının önemini bilen kurumumuz bu alanda araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarında bulunan şirketlerin devlet teşviklerinden en etkin biçimde yararlanabilmesi amacıyla araştırma-geliştirme ve tasarım destekleri alanlarında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Yatırım Teşvikleri

Ülke kalkınmasının hızlandırılması, sürdürülebilir olması ve bölgesel kalkınmışlık endekslerinin uyumu amacıyla verilen yatırım teşvikleri ile sair devlet teşviklerinin şirketlerce efektif kullanımının sağlanması böylece vergisel teşvik unsurlarının rekabet şartlarında şirketlerin kısa ve orta vade bütçelerine artı değer katması için gerekli danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.